ماژول های تک سان


تولید اولیه ، خامه و پنیر پیتزا

کد : 203

 7000000 تومان

مناسب برای کارخانجات تولید پنیر پیتزا می باشد و دارای امکانات بسیار زیاد ، رابط کاربری آسان و محیطی زیبا می باشد

-       تولید اولیه و خامه :

در این بخش نام کالای شیر ، محصول ، خامه و ریکوتا در انبار  را که در بخش تنظیمات تعیین نموده اید نمایش داده می شود و می توانید این موارد را برای هر تولید تغییر دهید و سپس تاریخ تولید را تعیین می نمایید

در بخش شیر  ، مقدار شیر ، قیمت شیر و شیر پس چرخ را تعیین می نمایید

در بخش محصول ، نوع محصول (پنیر اولیه یا سفید ) و سپس مقدار محصول تولیدی را مشخص می نمایید

در بخش افت ، مقدار افت سردخانه را تعیین می نمایید

در بخش خامه ، مقدار خامه تولیدی و قیمت خامه را تعیین می نمایید

و در بخش ریکوتا ، مقدار و قیمت ریکوتای تولیدی را تعیین می نمایید و در انتها با کلیک روی دکمه محاسبه شیر، محصول ، افت و خامه

قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد و با کلیک روی دکمه ثبت ، تولید مورد نظر ثبت می گردد.

-       تولید پنیر پیتزا :

در این بخش نام مدیر تولید ، نام استاد کار و نام کالای پنیر پیتزا در انبار و تعداد دستگاه نمایش داده می شود و سپس تاریخ تولید را تعیین می نمایید

در لیست مواد مصرفی مورد استفاده به ترتیب نام مواد مصرفی ، مقدار مواد مصرفی هر دستگاه و قیمت مواد را تعیین می نمایید

و در پایین لیست تعداد قالب هر دستگاه ، وزن واحد قالب و خرده دستگاه را وارد نموده تا جمع تولید ، خروجی دستگاه ، کسر / اضافه و در انتها قیمت تمام شده محصول تولیدی نمایش داده شود و با کلیک بر روی ثبت ، تولید مورد نظر ثبت می گردد.

-        تنظیمات تولید اولیه ، خامه و پنیر پیتزا :

در این بخش تنظیماتی از قبیل (تعداد دستگاه پیش فرض تولید پنیر پیتزا ، وزن قالب ، نام کالای شیر در انبار ، نام کالای پنیر اولیه در انبار ، نام کالای پنیر سفید در انبار ، نام کالای خامه در انبار ، نام کالای ریکوتا در انبار ، نام مدیر تولید ، نام استاد کار و نام کالای پنیر پیتزا در انبار را تعیین می نمایید

-       گزارشات تولید اولیه و خامه :

در این بخش تمامی تولیدات اولیه و خامه را مشاهده نموده و با کلیک رو دکمه نمایش چاپی ، گزارش مربوط به آن تولید را مشاهده می کنید هم چنین با تعیین تاریخ مابین ، می توانید گزارش تولیدات مابین آن تاریخ را به صورت یک تولید مشاهده و گزارش چاپی تهیه نمایید

-       گزارشات تولید پنیر پیتزا :

در این بخش تمامی تولیدات پنیر پیتزا را مشاهده نموده و با کلیک رو دکمه نمایش چاپی ، گزارش مربوط به آن تولید را مشاهده می کنید هم چنین با تعیین تاریخ مابین ، می توانید گزارش تولیدات مابین آن تاریخ ها را به صورت یک تولید مشاهده و گزارش چاپی تهیه نمایید