پویان راستین آذر

ویژگی

عملیات بستن حساب ها

سیستم های یکپارچه حسابداری تک سان پاسخگوی مباحث حسابداری برای تمامی شرکت ها و موسسات به صورت جداگانه می باشد و در هنگام بستن حساب ها با انجام پرسش هایی این عمل صورت می پذیرد . 

 سه نوع فعالیت در این نرم افزار برای شرکت ها ، موسسات ، فروشگاه ها و ... در نظر گرفته شده است که عبارتند از :
تک مالکی ( شخصی) : برای فروشگاهها یا موسساتی که مالکیت آن بر عهده یک شخص می باشد .
شرکت سهامی - شرکت تعاونی - شرکت مختلط سهامی : برای شرکت ها و موسساتی که به صورت سهامی ، تعاونی و یا مختلط سهامی اداره می شوند .
شرکت تضامنی / نسبی - شرکت مختلط غیر سهامی : برای شرکت ها و موسساتی که به صورت تضامنی یا نسبی و مختلط غیر سهامی اداره می شوند  .

در نوع تک مالکی مانده حساب سود (زیان) به سرمایه اول دوره منتقل می گردد . 
در نوع شرکت سهامی - شرکت تعاونی - شرکت مختلط سهامی می توانید مانده حساب سود (زیان) را به حساب های اندوخته قانونی و یا سایر اندوخته ها منتقل نمایید .
در نوع شرکت تضامنی / نسبی - شرکت مختلط غیر سهامی ابتدا باید تخصیص حق الزحمه و سود تضمین شده سرمایه مربوط به هر شریک را از میزان سود (زیان) مشخص نمایید . و سپس باقی مانده سود (زیان) را به نسبت اساسنامه ، برای هر شریک تعیین نمایید .

این مطلب را به اشتراک بگذارید